Kupujeme kočku – jak má vypadat kupní smlouva?

Rozhodneme-li se pořídit si čtyřnohého vrnícího miláčka, musíme si uvědomit i případné právní následky tohoto rozhodnutí. Nejdůležitější je začít již na začátku – u samotné kupní smlouvy. Jak má taková kupní smlouva vypadat, abyste předešli případným problémům, Vám nabízí následující článek.Ač se to mnohým majitelům čtyřnohých miláčků může zdát poněkud zvláštní, z hlediska českého práva je obecně jakékoliv zvíře považováno za věc. Z uvedeného důvodu se veškeré kupní smlouvy, jejichž předmětem je koupě zvířete, řídí ust. § 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").Samotná kupní smlouva dle občanského zákoníku, jejímž předmětem je „věc movitá", tedy i kočka, nemusí mít písemnou formu. Nicméně z hlediska pozdějšího uplatnění práva z odpovědnosti za vady jednoznačně doporučuji vždy uzavírat kupní smlouvu v písemné formě.Pořizujeme-li si kočku od chovatele, platí následující:V písemné kupní smlouvě je nutné vždy přesně vymezit předmět koupě (tedy o jakou kočku se jedná, její stáří, případně další rozlišovací znaky) a kupní cenu.Kupní cena nesmí být nepřiměřená, musí být stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jinak je kupní smlouva neplatná. Z právního hlediska se jedná o tzv. relativní neplatnost právního úkonu (kupní smlouvy), této neplatnosti je nutné se vždy vůči druhé straně dovolat. Co se týče samotné přiměřenosti kupní ceny, platí, že při sjednávání ceny je nutno se řídit cenami, které jsou za konkrétní plemeno kočky v daném místě a čase obvyklé.Další důležitou otázkou je otázka případných vad a jejich řešení. Této otázce doporučuji věnovat zvýšenou pozornost, neboť se jedná o častý „kámen úrazu".Dle občanského zákoníku platí, že má-li věc (zde kočka) vady, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednávání kupní smlouvy na ně upozornit.Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, na kterou prodávající kupujícího neupozornil, má kupující právo na přiměřenou slevu ze sjednané ceny odpovídající povaze a rozsahu vady.Pokud se jedná o vadu, která slovy zákona činí „věc" neupotřebitelnou, má kupující též právo od smlouvy odstoupit.Vždy je nutné posuzovat každý jednotlivý případ samostatně. Pokud by se např. jednalo o kočku s průkazem původu, kterou si kupující zakoupil z chovatelských důvodů a vada by spočívala v neplodnosti kočky, bude se jednat o případ, kdy může kupující odstoupit od kupní smlouvy. Stejně tak, pokud by se ukázalo, že kočka není s průkazem původu, ač ji původní majitel tímto způsobem nabízel.Dle občanského zákoníku se odstoupením od smlouvy tato smlouva od počátku ruší a strany jsou si povinny vrátit, co si dříve plnily - kupující je povinen prodávajícímu vrátit kočku a prodávající je povinen kupujícímu vrátit kupní cenu.Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc (kočka) má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým.Kupující má dle občanského zákona dále právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. Pokud se jedná o oprávněné vytknutí vad, může kupující po prodávajícím požadovat úhradu např. veterinárního vyšetření, na základě něhož byla zjištěna určitá vada.Je však nutné dbát toho, že práva z odpovědnosti za vady se může kupující v případě koupě zvířete obecně domáhat u soudu, jen jestliže vady vytklnejpozději do šesti týdnů po převzetí věci. Tuto lhůtu si prodávající s kupujícím mohou ve smlouvě písemně prodloužit.Z praxe doporučuji trvat na uzavření písemné kupní smlouvy a ihned po převzetí kočky nechat kočku vyšetřit u veterináře, aby se předešlo případným pozdějším problémům.Jakékoliv kroky týkající se uplatňování práv z odpovědnosti za vady doporučuji rovněž činit vůči druhé smluvní straně písemně.Autorka: JUDr. Markéta Vallová